Қазақстандық ғылыми баспалар / ІІI ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ

ІІI ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ ЕҢБЕКТЕРІ

Қазақстан, Алматы, 2015 ж. 8-9 қазан

ТІРШІЛІК ОРТАСЫНЫҢ САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІ:
ЖАҢА ЖАҒДАЙЛАРДАҒЫ
ЖОБАЛАУ-ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗМЕТІ

Для получение полной версии доклада обращаться по данному контактному адресу:
mediyeva_niark@inbox.ru
3994